ยิ น ดี ต้ อ น รั บ เ ข้ า สู่..เ ว็ บ บ ล็ อ ก วิ ท ย า ลั ย เ ท ค นิ ค ก า ญ จ น บุ รี

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คู่มือบล็อกเกอร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เว็บบล็อก(weblog) เพื่อประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เว็บบล็อก(weblog) เพื่อประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนให้กับคณะครูวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แควรีสอร์ทแอนสปา กาญจนบุรี จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน..
โดยคณะวิทยากร
1.ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์  (อ.วรรธน์)
2.อาจารย์สุจิตตรา จันทร์ลอย  (อ.แจ๊ค)
3.อาจารย์สุธิดา ชูเกียรติ  (อ.แอมป์)

จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ กระทรวงธรรมการได้ประกาศตั้งโรงเรียนฝึกสอนวิชาชีพในส่วนภูมิภาคโดยให้เปิดสอนวิชาช่างหัตถกรรม สำหรับจังหวัดกาญจนบุรีสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ที่บริเวณวัดเทวสังฆาราม ชื่อว่า " โรงเรียนช่างไม้เทวสังฆาราม " รับเฉพาะนักศึกษาที่จบชั้นประถมปีที่ ๔ เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตร ๓ ปี ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น โดยการจัดสร้างโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นโดย หลวงปู่ดี พุทธโชติเถร (พระเทพมงคลรังษี) เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆารามในขณะนั้นได้รับการถวายที่ดิน จำนวน ๑๐ ไร่ ๕๐ ตารางวา จากนางสมนา แต้มทอง คหบดีจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการสร้างโรงเรียน " ช่างไม้เทวสังฆาราม " ในปี พ.ศ.๒๔๘๑